7-ci sinif imtahan mövzuları

7-ci sinif imtahan mövzuları
15 aprel 2023

ANA DİLİ
 • Fonetika. Danışıq səsləri - saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.
 • Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. 
 • Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu..
 • Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.
 • Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.
 • Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər. Neologizmlər.
 • Nitq hissələri. İsim.  Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Düzəltmə isimlər. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.
 • İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin şəxsə görə dəyişməsi - şəxs şəkilçiləri.
 • İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən hallar.  Söz kökündə saitin düşməsi.Yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərin yazılışı və deyilişi.
 • Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Düzəltmə sifətlər. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.
 • Say və onun mənaca növləri. Miqdar saylarının növləri. Numerativ sözlər. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Sıra saylarının yazılışı. Mürəkkəb sayların yazılışı. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması.
 • Feil. Feilin quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər.  Düzəltmə feillər. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı.
 • Hərəkətin subyekti və obyekti. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum, məchul, qayıdış, şəxssiz, qarşılıq-birgəlik, icbar növ feillər.
 • Feilin şəkilləri. Xəbər şəkli. Feilin zamana görə dəyişməsi. Xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və deyilişi. Feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri. Feilin şəxsə görə dəyişməsi.
 • İdi, imiş, isə hissəcikləri, onların yazılışı və deyilişi. İdi, imiş, isə hissəciklərinin feil şəkillərinin şəkilçilərindən fərqləndirilməsi.
 • Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər. Feili sifət. Feili sifət və feildən düzələn sifət.
 •  Feili bağlama.
 • Zərf haqqında ümumi məlumat. Zərfin quruluşca növləri. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb zərflər və onların yazılışı.
 • Əvəzlik nədir? Əvəzliyin mənaca növləri. Şəxs əvəzlikləri.  İşarə əvəzlikləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin digər məna növləri. Əvəzliyin quruluşca növləri.
 • Şəkilçilərin variantları.  Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər.
 • Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Eyniköklü sözlər.
 • Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Qoşmaların yazılışı və deyilişi.
 • Bağlayıcı. Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar.
 • Ədat və onun mənaca növləri. Ədatların orfoqrafiyası.
 • Modal sözlər. Modal sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsi.
İNGİLİS DİLİ
 • UNIT 1 SCHOOLS AROUND THE WORLD
 • UNIT 2 A WORLD OF TECHNOLOGY
 • UNIT 3 WHAT A TALENT!
 • UNIT 4 TRAVEL
 • UNIT 5 FRIENDS FOREVER

Grammar Focus
 • Adjectives that end in -ING / -ED
 • Too + Adjective + Infinitive
 • Adjective + Enough + Infinitive
 • Conjunctions
 • Prepositions, Synonyms/Antonyms
 • Subject+to be+Adjective+Infinitive
 • Gerund
 • Conjunctions
 • Prepositions, Synonyms/Antonyms
 • Past Continuous Tense
 • Time clause with WHEN
 • Time clause with WHILE
 • Conjunctions
 • Prepositions, Synonyms/Antonyms
 • Alternative Questions
 • Positive Question Tags.
 • Negative Question Tags
 • Conjunctions
 • Prepositions, Synonyms/Antonyms
 • Zero Conditional
 • First Conditional
 • Conjunctions
 • Prepositions
 • Synonyms/Antonyms
RUS DİLİ
 • Урок 1. Школа – это интересный мир
 • Урок 2. Наука и жизнь
 • Урок 3. Современные технологии
 • Урок 4. Лютви Заде
 • Урок 5. Чудеса семи нот
 • Урок 6. Ковры Азербайджана
 • Урок 7. Шебеке
 • Урок 8. Рашид Бейбутов
 • Урок 9. Гейдар Алиев
 • Урок 10. Керим Керимов
 • Урок 11. Чингиз Абдуллаев
 • Урок 12. Полад Гашимов
 • Урок 13. Программист
 • Урок 14. Пожарный
 • Урок 15. Творческие профессии
 • Урок 16. Врач
 • Урок 17. Лачын
 • Урок 18. Кяльбаджар
 • Урок 19. Ходжалы
 • Урок 20. Ты всегда прекрасен мой родной Азербайджан!
 • Урок 21. Море – озеро
 • Урок 22. Туфандаг
RİYAZİYYAT
 • Natural ədədlər 
 • Statistika
 • Ehtimal
 • Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər
 • Bərabərsizliklər
 • Paralellik. Perpendikulyarlıq
 • Birhədlilər
 • Çoxhədlilər
 • Üçbucaqlar
 • Müxtəsər vurma düsturları
 • Birdəyişənli tənliklər
 • Funksiyalar
 • Tənliklər sistemi
 • Üçbucaqların konqruyentliyi
MƏNTİQ
 • Şifrələr
 • Ədədlər ardıcıllığı
 • Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması    
 • Ədədlər arasındakı asılılığın tapılması (Operatorlar)
 • Fiqurlar arasındakı əlaqənin tapılması
 • Fiqur ilə ədəd arasındakı əlaqənin tapılması
 • Cədvəllər
 • Tərəzilər
 • Məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan sözün tapılması
 • Sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqənin tapılması. Mətnin məntiqi təhlili
 • Açılışa uyğun variantın tapılması. Hissələrin fikrən birləşdirilməsi
 • Fiqurdakı üçbucaqların, kvadratların, kubların və s. sayılması.