Ədəbiyyat 8, 9 və 10-cu siniflər

Ədəbiyyat 8, 9 və 10-cu siniflər
01 aprel 2023

8-ci sinif ƏDƏBİYYAT
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr.  Nəzmin xüsusiyyətləri. Şeir vahidləri.
 • Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi,)
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik növ. (hekayə, təmsil, novella)
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Dramatik növ. (dram, komediya, faciə)
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri. (epitet, təşbeh, metafor)
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri. (mübaliğə, litota, bədii təzad, kinayə)
 • Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis.
 • “Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif)
 • “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif)
 • “Xan sarayı” əfsanəsi  (VI sinif)
 • S.Vurğun. “Azərbaycan” şeiri (VII sinif)
 • M.Hüseyn. “Odlu qılınc” (VII sinif)
 • M.İbrahimov. “Azad” (VII sinif)
 • S.S.Axundov. “Nurəddin” (VII sinif)
 • Mir Cəlal. “Bahar” hekayəsi (VII sinif)
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif)
 • X.Şirvani. “Gənclərə nəsihət” (VIII sinif)
 • N.Gəncəvi. “Sultan Səncər və qarı” (VIII sinif)
 • “Koroğlu” eposu. “Koroğlu ilə Bolu bəy” (VIII sinif)
 • Ş.İ.Xətayi. “Bahariyyə” (VIII sinif)
 • M.Füzuli.“Söz” qəzəli (VIII sinif)
 • Q.Zakir. “Durnalar” (VIII sinif)
9-cu sinif ƏDƏBİYYAT
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni.
 • Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar).
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik və dramatik növlər. (yazılı ədəbiyyatdakı janrlar).
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii yaradıcılıq metodu.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. (X sinif). “Yetim İbrahimin nağılı” (V sinif). “Şir və Tülkü” nağılı (V sinif). “Ana Maral” əfsanəsi (V sinif).
 •  “Mərd və Namərdin nağılı” (V sinif). “Xan sarayı” əfsanəsi (VI sinif). Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif). “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif). “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı (VII sinif).
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” (X sinif).
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” (VI sinif).  “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif).
 • Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. (Ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər). X.Şirvani “Gənclərə nəsihət” şeiri (VIII sinif).
 • N.Gəncəvi. Həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.
 • N.Gəncəvi “Kərpickəsən kişinin dastanı” (V sinif). “Yaralı uşağın dastanı” (VI sinif). “Sultan Səncər və qarı” (VIII sinif).
 • Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII – XVI əsrlər). İ.Nəsimi. Həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli (X sinif).
 • Ş.İ.Xətayi. Həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” məsnəvisi. “Bahariyyə” (VIII sinif).
 • M.Füzuli. Həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı” qəzəli. “Söz” qəzəli (VIII sinif).
 • M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ (XVII – XVIII əsrlər).
 • “Koroğlu” eposu “Həmzənin Qıratı qaçırması” (X sinif). “Düratın itməyi” (VI sinif) qolları.
 • M.P.Vaqif. Həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” (X sinif),  “Hayıf ki, yoxdur” (VIII sinif) qoşmaları.
 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ (XIX əsr). A. Bakıxanovun “Hikmətin fəziləti” əsəri (VII sinif).
 • Q.Zakir. Həyatı və yaradıcılığı. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi...” (X sinif), “Durnalar” (VIII sinif) qoşmaları.
 • M.F.Axundzadə. Həyatı və yaradıcılığı. “Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası.
 • M.F.Axundzadə. “Aldanmış kəvakib” povesti
 • Aşıq şeirinin janrları: qoşma, gəraylı, təcnis. Aşıq Ələsgər. Həyatı və yaradıcılığı. “Dağlar” rədifli qoşması ( X sinif).
10-cu sinif ƏDƏBİYYAT
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və  nəsr. Nəzmin xüsusiyyətləri. Azərbaycan şeirinin vəznləri. Heca vəzni. Əruz vəzni. Sərbəst şeir. Şeir vahidləri.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Lirik növ..
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər və janrlar. Epik və dramatik növlər.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii təsvir vasitələri.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bədii ifadə vasitələri.
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Süjet və kompozisiya. Bədii gülüş. Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərin mövzusu və ideyası. Bədii yaradıcılıq metodu.
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (X sinif). “Yetim İbrahimin nağılı” (V sinif). “Şir və Tülkü” nağılı (V sinif). “Ana Maral” əfsanəsi (V sinif).
 • “Mərd və Namərdin nağılı” (V sinif). “Xan sarayı” əfsanəsi (VI sinif). Ağıllı uşaq” nağılı (VI sinif). “Çahargah əfsanəsi” (VI sinif). “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı (VII sinif).
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” (X sinif).
 • “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” (VI sinif). “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (VIII sinif).
 • Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (Ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər). X.Şirvani “Gənclərə nəsihət” şeiri (VIII sinif).
 • N.Gəncəvi. Həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması.  “Kərpickəsən kişinin dastanı” (V sinif). “Yaralı uşağın dastanı” (VI sinif). “Sultan Səncər və qarı” (VIII sinif).
 • Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII – XVI əsrlər). İ.Nəsimi. Həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli (X sinif).
 • Ş.İ.Xətayi. Həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” məsnəvisi. “Bahariyyə” (“Dəhnamə” poemasından) (VIII sinif).
 • M.Füzuli. Həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı” qəzəli. “Söz” qəzəli (VIII sinif).
 • M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması, Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ (XVII – XVIII əsrlər).
 • “Koroğlu” eposu “Həmzənin Qıratı qaçırması” (X sinif) qolu, “Düratın itməyi” (VI sinif).
 •  “Koroğlu” eposu. “Durna teli” (VII sinif), “Koroğlu ilə Bolu bəy” (VIII sinif).
 • M.P.Vaqif. Həyatı və yaradıcılığı. “Pəri” (X sinif).  “Hayıf ki, yoxdur” (VIII sinif) qoşması.
 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı II mərhələ (XIX əsr). A. Bakıxanov “Hikmətin fəziləti” əsəri (VII sinif).  
 • Q.Zakir. Həyatı və yaradıcılığı. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi...” (X sinif),  “Durnalar” (VIII sinif) qoşması.
 • M.F.Axundzadə. Həyatı və yaradıcılığı. “Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası.
 • M.F.Axundzadə. “Aldanmış kəvakib” povesti.